Przejdź do treści

Moja praca

W Parlamencie Europejskim pracuję w czterech komisjach: Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (INGE) oraz w Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) i Komisji Prawnej (JURI). Ponadto mam zaszczyt przewodniczenia Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z Republiką Południowej Afryki.


KOMISJA WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH (LIBE)

Moim głównym postulatem i misją w Parlamencie Europejskim jest wzmocnienie wolności i pluralizmu mediów oraz blisko powiązana z tym walka z mową nienawiści oraz dezinformacją. Najlepiej mogę realizować te cele właśnie w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (w skrócie nazywaną komisją LIBE, od ang. liberty, czyli wolność) oraz ustanowionej na półtoraroczną kadencję komisji specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (INGE)

Komisja LIBE odpowiada za większość legislacji dotyczącej demokracji, praw i wolności obywatelskich.. W pełnym poszanowaniu dla systemów prawnych krajów członkowskich oraz europejskich wartości, na których zbudowana jest nasza wspólnota, komisja LIBE pracuje nad prawem europejskim, w taki sposób, abyśmy wspólnie byli lepiej przygotowani na takie wyzwanie, jak wspomaganie rządów prawa, przestrzeganie praw podstawowych, zwalczanie mowy nienawiści, dbanie o niezależność mediów oraz odpowiedzialność platform internetowych za publikowane treści.

Z upoważnienia komisji LIBE zostałam mianowana sprawozdawczynią raportu w sprawie wzmacniania wolności mediów. Obejmuje on: ochronę dziennikarzy w Europie, przeciwdziałanie mowie nienawiści i dezinformacji oraz rolę platform internetowych w tym kontekście.

Więcej informacji na temat komisji LIBE można znaleźć tutaj:

https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/libe/about


KOMISJA SPECJALNA DS. OBCYCH INGERENCJI WE WSZYSTKIE PROCESY DEMOKRATYCZNE W UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM DEZINFORMACJI (INGE)

Powołanie w lipcu 2020 r. Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (w skrócie nazywaną komisją INGE) jest przesłaniem wyraźnego sygnału ostrzegawczego skierowanego do wszystkich obcych mocarstw, które próbują ingerować w demokratyczne instytucje i procesy UE oraz jej państw członkowskich.

Pracujemy nad oceną poziomu tych zagrożeń w różnych sferach: ważne wybory krajowe i europejskie w całej UE; kampanie dezinformacyjne w mediach tradycyjnych i społecznościowych nakierowane na kształtowanie opinii publicznej; cyberataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną, czy bezpośrednie i pośrednie wsparcie finansowe podmiotów politycznych.

Po ustaleniu ogólnej diagnozy komisja zidentyfikuje rekomendowane rozwiązania i zaproponuje narzędzia, aby przeciwdziałać tym próbom sabotowania należytego funkcjonowania demokratycznego UE. Ustalenia i zalecenia zostaną uwzględnione w raporcie, który będzie zwieńczeniem mandatu komisji.

Więcej informacji na temat komisji INGE można znaleźć tutaj:

https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/inge/about


KOMISJA TRANSPORTU I TURYSTYKI (TRAN)

Z wykształcenia jestem prawniczką i moja dotychczasowa działalność naukowa oraz zawodowa koncentrowała się na prawie morskim. Ze względu na swoje doświadczenie zasiadam więc w Komisji Transportu i Turystyki, w skrócie nazywana komisją TRAN.

Transport i turystyka są sektorami będącymi w centrum zainteresowania Unii Europejskiej. Oba sektory czeka w najbliższym czasie szereg wyzwań związanych z koniecznością ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. Zadaniem członków komisji TRAN jest zapewnienie, by transport i turystyka wniosły odpowiedni wkład w realizację Europejskiego Zielonego Ładu zakładającego, że Unia Europejska do 2050 stanie się neutralna dla klimatu.

W ramach komisji TRAN między innymi koordynowałam z ramienia Grupy EPL prace nad sprawozdaniem pt. Środki techniczne i operacyjne na rzecz skuteczniejszego i bardziej ekologicznego transportu morskiego.

Więcej informacji na temat komisji TRAN można znaleźć tutaj:

https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/tran/about


KOMISJA PRAWNA (JURI)

Komisja Prawna, nazywana Komisją JURI (od fr. juridique, czyli prawny) stoi na straży właściwego stosowania prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie zgodności aktów unijnych z prawem pierwotnym, wyboru podstawy prawnej oraz przestrzegania zasad subsydiarności i proporcjonalności. Równie ważna są dla tej komisji działania podejmowane na rzecz lepszego stanowienia prawa i uproszczenia prawa Unii. Do komisji JURI trafiają również projekty aktów Unii mające wpływ na porządek prawny państw członkowskich w takich dziedzinach, jak prawo cywilne i handlowe, prawo spółek, prawo własności intelektualnej, czy też prawo procesowe.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych obszarów, którymi będzie w obecnej kadencji PE zajmować się komisja JURI, to kwestie związane z nowymi technologami, w szczególności zastosowaniem sztucznej inteligencji.

W ramach komisji JURI koordynowałam z ramienia Grupy EPL dokument pt. Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019.

Więcej informacji na temat komisji JURI można znaleźć tutaj:

https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/juri/about


DELEGACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DS. RPA

Ogromnym zaszczytem, ale i odpowiedzialnością jest dla mnie przewodniczenie Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z Republiką Południowej Afryki.

Aktywizm społeczny oraz polityczny jest dla mnie osobiście i zawodowo bardzo istotny, dlatego delegacja do spraw z RPA jest dla mnie wyjątkowa. Rozumiem i podzielam walkę RPA o wolność, praworządność i godność ludzką.

RPA pozostaje kluczowym partnerem dla Unii Europejskiej. Wspólnie pracujemy nad przyszłością opartą na zrównoważonym rozwoju i której solidnym fundamentem są wartościach takie jak prawa człowieka, wolność i samorządność. Delegacja poprzez konstruktywny dialog oparty na najlepszych standardach jest nieocenionym narzędziem, które przyczynia się do pogłębienia naszego strategicznego partnerstwa w dziedzinach takich jak ekologia, eliminowanie ubóstwa i nierówności społecznych.

Więcej informacji na temat Delegacji PE ds. RPA można znaleźć tutaj:

https://www.europarl.europa.eu/delegations/pl/d-za/home


DELEGACJA AKP

W Parlamencie Europejskim jestem również zastępczynią w Delegacji Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE czyli delegacji zrzeszającej przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, państw Afryki, Karaibów oraz Pacyfiku.

Więcej informacji na temat Delegacji AKP można znaleźć tutaj:

https://www.europarl.europa.eu/delegations/pl/dacp/about/introduction


INTERGRUPY

Oprócz komisji i delegacji w Parlamencie Europejskim ważną rolę odgrywają również tzw. intergrupy, czyli nieformalne zrzeszenia posłów, których łączy chęć wspólnej pracy nad wybranymi zagadnieniami. Z uwagi na członkostwo w komisjach LIBE, INGE, JURI oraz TRAN jestem szczególnie zaangażowana w prace dwóch intergrup: Intergrupy ds. osób LGBTI oraz Intergrupy SEARICA (Seas, Rivers, Islands, Coastal Areas).

Więcej informacji na temat aktywności w/w intergrup można znaleźć tutaj:

https://lgbti-ep.eu/

http://www.searica.eu/


GRUPA EPL

W Parlamencie Europejski jestem członkinią grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Grupa EPL jest jednocześnie największą i najstarszą grupą w Parlamencie Europejskim. Reprezentuje poglądy centroprawicowe. Jest zaangażowanie w tworzenie silnej i pewnej siebie Europy, zbudowanej w służbie obywatelom. Jej celem jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, w której ludzie mogą budować życie takie, jakiego pragną. Grupa EPL opowiada się za odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami naturalnymi, które zapewnia spełnienie uzasadnionych potrzeb i poprawia warunki życia wszystkich, zapewniając jednocześnie zrównoważony rozwój, który uchroni naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Przewodniczącym Grupy EPL w Parlamencie Europejskim jest Manfred Weber, natomiast Przewodniczącym EPL – Donald Tusk.

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim: https://www.eppgroup.eu/pl/

Europejska Partia Ludowa: https://www.epp.eu/


Więcej informacji na temat podejmowanych przeze mnie działań na forum Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie:

https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home